Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden vastgelegd


Persoonsgegevens die worden vastgelegd bij minderjarigen


Indien dit in belang is van de Bocam-therapie / behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

 Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ. Er dient een medisch dossier te worden opgebouwd om via een anamnese duidelijkheid te scheppen over de zorgvraag.  

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens: 

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. 

  1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).   

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Wijze van infomeren

Toegang tot cliëntendossiers

Beveiliging van cliëntendossiers


Onderstaande partijen kunnen door hun betrokkenheid bij Yoga & Gezondheid Lian de Weert mogelijk in aanraking komen met de eerder genoemde persoonsgegevens. Daarom is met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als onderdeel van deze verwerkersovereenkomst dienen de genoemde partijen een geheimhoudingsplicht te ondertekenen. Externe partijen of personen hebben nooit toegang tot het medisch dossier van cliënten. Leveranciers waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten zijn: 

 
Datalekken

Indien er sprake is van een ernstig datalek zal dit binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek dient alleen gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. De betrokkenen (de cliënten van wie u gegevens verwerkt) dienen alleen geïnformeerd te worden indien een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Ook door de externe partijen wordt ik tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.